دلفیناریوم برج میلاد تهران

جست و جو بلیط:

رزرو

رزرو (16)

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ تمام سانس های دلفیناریوم
 • ساعت 21:00, 17:00, 11:00
 • قیمت ویژه 700000
 • قیمت اصلی 1000000
700,000ریال
فروخته شده: 10
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ دوشنبه 22 مهر ماه 98
 • ساعت 14:30
 • قیمت ویژه 280000
 • قیمت اصلی 660000
280,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ دوشنبه 22 مهر ماه 98
 • ساعت 20:00
 • قیمت ویژه 280000
 • قیمت اصلی 660000
280,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ سه شنبه 23 مهرماه 98
 • ساعت 10:00
 • قیمت ویژه 280000
 • قیمت اصلی 660000
280,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ سه شنبه 23 مهرماه 98
 • ساعت 14:30
 • قیمت ویژه 280000
 • قیمت اصلی 660000
280,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ سه شنبه 23 مهر ماه 98
 • ساعت 20:00
 • قیمت ویژه 280000
 • قیمت اصلی 660000
280,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ چهارشنبه 24 مهر ماه 98
 • ساعت 10:00
 • قیمت ویژه 280000
 • قیمت اصلی 660000
280,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ چهارشنبه 24 مهر ماه 98
 • ساعت 20:00
 • قیمت ویژه 280000
 • قیمت اصلی 660000
280,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ پنج شنبه 25 مهرماه 98
 • ساعت 10:00
 • قیمت ویژه 250000
 • قیمت اصلی 660000
250,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ پنج شنبه 25 مهر ماه 98
 • ساعت 16:00
 • قیمت ویژه 280000
 • قیمت اصلی 660000
280,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ پنج شنبه 25 مهر ماه 98
 • ساعت 20:00
 • قیمت ویژه 400000
 • قیمت اصلی 660000
400,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ جمعه 26 مهر ماه 98
 • ساعت 11:00
 • قیمت ویژه 290000
 • قیمت اصلی 660000
290,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ جمعه 26 مهر ماه 98
 • ساعت 16:00
 • قیمت ویژه 400000
 • قیمت اصلی 660000
400,000ریال
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ یکشنبه 28 مهر ماه 98
 • ساعت 10:00
 • قیمت ویژه 280000
 • قیمت اصلی 660000
280,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ یکشنبه 28 مهر ماه 98
 • ساعت 20:00
 • قیمت ویژه 280000
 • قیمت اصلی 660000
280,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

اطلاعات تکميلي

 • تاریخ شنبه 20 مهرماه 98
 • ساعت 10:00
 • قیمت ویژه 250000
 • قیمت اصلی 660000
250,000ریال
فروخته شده: 0
تعداد:

تمامی حقوق این وبسایت، نزد دلفیناریوم برج میلاد تهران محفوظ است

ماهان تک - بعد هشتم

Search